# isim seviye s.seviye sınıf cinsiyet durum
1CanavaR15841
2Ordek15835
3Jvam15737
4DengeSizzKahinn15738
5Lich15742


SONRAKİ